HomeOnderzoekthema'sCommunicatieCOM31

COM31 - Definitiestudie Afwegingskader Ruimte & Klimaat fase 2

De Nederlandse ruimtelijke inrichting moet klimaatbestendig gemaakt worden. Wetenschappers, beleidsmedewerkers en bestuurders hebben in dit project intensief samengewerkt om afwegingskaders te ontwikkelen voor specifieke nationale en regionale plannen die beleidsmakers en bestuurders helpen rekening te houden met klimaatverandering. Dit project is een vervolg op de Definitiestudie Afwegingskader Ruimte en Klimaat (COM26). De programma’s Kennis voor Klimaat, Leven met Water en Habiforum hebben in het project samengewerkt. In het voorgaande project zijn de generieke elementen van een afwegingskader geformuleerd. In dit project wordt op het afwegingskader voor een aantal specifieke regio’s en thema’s dieper ingegaan.

 1. Deelstudie 1: De governance van adaptatie
  Deze studie vormt een antwoord op een vraag die in de voorgaande studie (COM23) is gesteld: hoe kan een afwegingskader de kwaliteit van de besluitvorming over adaptatie ondersteunen? De onderzoekers hebben gekeken naar:

  • adaptive governance: hoe bestuurders om kunnen gaan met onzekerheden in klimaatverandering, en de spanning tussen lange termijn ontwikkelingen en actuele urgenties
  • verevening: adaptatie projectoverstijgend vormgeven
  • financiering van adaptatie
  • wettelijke arrangementen
    
 2. Deelstudie 2: Klimaatbestendige inrichting van Nederland: Opgave voor de Rijksoverheid?
  Binnen deze deelstudie zijn lessen over de inzet van het afwegingskader getrokken uit de praktijk. De resultaten zijn gebruikt in het Programma Adaptatie, Ruimte en Klimaat (ARK) en door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
   
 3. Deelstudie 3: De Provincie Klimaatbestendig
  De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland hebben gewerkt aan het opstellen van een provinciaal afwegingskader ruimte en klimaat.
   
 4. Deelstudie 4: WaalWeelde Klimaatbestendig
  Het programma Waalweelde is gestart om de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. Het project heeft Waalweelde gekozen als een van de praktijkgerichte demonstratieprojecten binnen deze definitiestudie. In deze deelstudie is een overzicht opgenomen van kenmerken van Waalweelde in relatie tot klimaatverandering, de ontwikkeling van een instrument om plannen te beoordelen op klimaatbestendigheid en evaluatie van de projecten.
   
 5. Deelstudie 5: Stadshavens Rotterdam Klimaatbestendig
  Het tweede praktijkproject binnen deze definitiestudie geeft een beeld van de klimaatbestendigheid van de plannen van de Stadshavens en de mogelijkheden tot verbetering. Resultaten uit deze deelstudie zijn gebruikt om het landelijk afwegingskader voor klimaatbestendigheid te verbeteren

>> alle publicaties 
 
 

Share this: