HomeOnderzoekthema'sCommunicatie

Om Nederland klimaatbestendig te maken hebben onderzoekers binnen Klimaat voor Ruimte onderzocht hoe het klimaat in Nederland verandert, welke maatregelen we kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en hoe we Nederland kunnen aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede communicatie over de resultaten van het onderzoeksprogramma naar de gebruikers is een onmisbaar onderdeel van elk project.

Het thema Communicatie heeft veel over de resultaten gecommuniceerd en is verder gegaan dan dat. Projecten binnen dit thema richtten zich niet alleen op het overdragen van kennis van wetenschap naar de maatschappij, maar stimuleerden ook het overdragen van praktijkkennis aan wetenschappers. Daarbij is gericht gewerkt aan een kennisinfrastructuur van klimaatprofessionals, een soort klimaatgemeenschap. Een hecht netwerk van onderzoekers en eindgebruikers is namelijk cruciaal voor een klimaatbestendig Nederland.

Het thema Communicatie richtte zich daarom op interactieve informatievoorziening en verspreiding van kennis uit het programma en op uitwisseling van kennis tussen wetenschappers, stakeholders in de ruimtelijke ordening, de media, het onderwijs en het grote publiek. Hierbij zijn burgers ook ingeschakeld als kennisverwervers in burgerparticipatieprojecten zoals de Natuurkalender. Daarnaast zijn onderwijs programma’s ontwikkeld voor scholieren, studenten en promovendi over klimaatverandering en aanpassing aan de effecten daarvan. De projecten waren:

  COM03  Platform Communication on Climate Change (PCCC)
  COM04  Netwerkproject voor organiseren van een dialoog
  COM05  Klimaat voor Ruimte Website
  COM06  De Natuurkalender
  COM07  Zomerschool Klimaat en de hydrologische cyclus
  COM08  Net 5 Nationale Klimaatenquête
  COM09  Nul-nummer Change Magazine
  COM11  Delta's in tijden van klimaatverandering
  COM12  PhD Onderwijs
  COM13  Check it out! tools voor een duurzame wereld
  COM15  AdaptatieScan voor lokale overheden
  COM18  Kennisdoorwerking
  COM19  MSc Klimaat
  COM20  Animatiefilms over klimaatbuffers
  COM21  Klimaateffectschetsboeken
  COM22  Hitte in de stad, definitiestudie
  COM23  Waterrobuust bouwen
  COM24  MAaTschappelijke opeRatIonalisatie onderzoeXresultaten (MATRIX)
  COM25  Definitiestudie De Biesbosch in tijden van klimaatverandering
  COM26  Definitiestudie Afwegingskader Ruimte en Klimaat
  COM27  Van schetsboek naar klimaateffectatlas
  COM28  KlimaatData
  COM29  Klimaat in de stedelijke omgeving
  COM30  PlanMERS, structuurvisies en kennis uit het programma Klimaat voor Ruimte
  COM31  Definitiestudie Afwegingskader Ruimte & Klimaat fase 2
  COM32  Hotspot Veenkoloniën: de regio die CO2 vastlegt in plaats van uitstoot
  COM33  Hotspot Oude Vaart en Reest
  COM34  CROW Adaptatie openbare ruimte aan klimaatverandering
  COM35  Wegen naar Klimaatbestendig Nederland
  COM36  Bouwstenen NAS (gezamenlijk project met Kennis voor Klimaat, KKF02A)
  COM37  Haalbaarheidsstudie Klimaatateliers 

Bekijk het overzicht met alle publicaties van dit onderzoeksthema. Andere resultaten binnen dit thema zijn:

Share this: